divendres, 10 d’abril del 2015

Llibreta d'artista

Cònica central i de dos punts de fuga de la classeL’activitat següent va consistir en escollir una secció de la classe i aplicar la perspectiva cònica, en aquest cas d’un i dos punts de fuga.

El suport utilitzat era una làmina de 50x70 cm i la tècnica graficoplàstica era de lliure elecció, en el meu cas vaig utilitzar un llapis 6B i grafit.

La làmina es valorava el toc expressiu de cadascú, es a dir no havia d’estar pintada de manera monòtona ni avorrida, sinó que consistia en experimentar al màxim amb la tècnica per treure-li profit i fer unes perspectives amb les que poguéssim experimentar i aprendre, però sempre és important l’impacta visual

Aquesta activitat es va dur a terme en una sessió de classe cada làmina i gràcies a haver treballat també a disseny la perspectiva vam poder per-ho millor. En aquest cas, m’ha agradat molt més i m’he sentit més còmoda amb el 50x70 que amb la l’amina DIN3 de disseny.
Làmina DIN3 i llàpis 6B- Cònica 2 pts. de fuga
Làmina 50x70 - llapis de grafit


Projecte figura humanaPer a finalitzar cada trimestre fem un projecte personal relacionat amb el que hem estudiat i aquest segon trimestre era la figura humana.
Per a fer el projecte el requisit més important era que aparegués la figura humana i l’anatomia, ja fos realista o abstracta, la podíem realitzar com més ens vingués de gust sempre amb el nostre toc personal.

La tècnica i el suport per a fer-ho la també la podíem escollir nosaltres amb el suggeriment de la nostra professora de que no ens quedéssim amb mides petites ja que així podríem fer-ho més expressiu i impactant.

La tècnica que he utilitzar per a fer-ho és el gouache i el suport ha sigut una fusta de 42x100 cm.

El meu projecte ha tractat sobre peus basant-me en les campanyes publicitàries de Dove, i per això els colors que he fet servir són 3 diferents, per ha tractar també els diferents tons de pell segons l’origen. Els colors són el rosa, el marró i en groc pastel, i han sorgit de la barreja dels tres colors pigment primaris com són el magenta, el cian i el groc. Per a poder pintar sobre la fusta primer vaig haver d’informar-me i comprar una pintura especial de fusta per a preparar-la per poder posar-hi el gouache a sobre perquè sinó ho rebutja.  Seguidament vaig fer la barreja dels colors i ho provava en els esbossos preparatoris.

Aquest projecte m’ha agradat molt i el fet de treballar peus, i de diferents colors, m’ha agradat molt més encara perquè els peus no són una part del cos representada durant la història però són una part molt important ja que ens permet caminar. No importa el color de la pell, tots tenim el mateix i servim per a el mateix.
Aquest és el meu projecte ja acabat: 
Proposta final,42x100cm, pintura gouache i fusta.

Disseny d'una oficinaL’activitat que explico a continuació també la hem treballat amb escala i fent la planta però aquesta vegada d’una oficina.

L’escala a aplicar és de 1:40, aquesta dada no te la proporciona però s’ha de saber que per a fer alguns espais en un DIN A3 les escales més aconsellables són les de 1:40 i 1:50.

Els requisits de l’activitat són els següents:
-      - La planta del local fa 8 m d’ample per 6 m de llarg, segons el plànol de la imatge proporcionada.
-     -  Distribuïu l’espai sabent que hi treballaran quatre persones que es dedicaran a les tasques següents: Directora (rebre els clients al seu despatx i organitzar les campanyes), secretari (atendre el telèfon, obrir la porta a les visites i arxivar la comptabilitat), dissenyador i il·lustrador ( realitzar la seva feina a l’ordinador i a la taula, sovint es fan consultes entre ells per treballar conjuntament).

La proposta definitiva ha d’estar en una làmina de DIN A3 juntament amb el full de càlculs i els esbossos.

Aquesta activitat es va començar i acabar en dos sessions de classe i em va agradar molt, novament, com la de l’habitatge 1 perquè la distribució era totalment individual i nosaltres decidíem l’espai interior.

DIN A3 i llapis portamines

Habtatge 1Aquesta activitat va ser la primera que vam treballar amb escala i ens ha servit per a poder practicar els càlculs necessaris per a fer els canvis de mides com es la regla de tres.

L'escala és la proporció entre les dimensions reals d'un objecte i la seva representació en un mapa, una maqueta, un plànol, etc., o sigui, és el resultat de dividir la mesura de la representació, el dibuix, per la de la realitat. Una escala major que 1 indicarà una escala d'ampliació i una escala menor que 1 indicarà que es tracta d'una escala de reducció. Les escales es solen expressar en forma d'una fracció en què un dels dos nombres (numerador o denominador) és igual a 1 i l'altre més gran.

L’activitat que vam fer era de selectivitat i tenia les següents indicacions.

- L'allotjament ha de ser per a una unitat familiar de tres persones: una parella i la seva filla. En aquesta superfície hi heu d'ubicar dues habitacions, un menjador, una cuina i un bany complert.
- Un es tingui fet el croquis amb les pertinents mesures acotades. Realitzeu la planta a escala 1:50. Situeu-hi el mobiliari i si cal les característiques paviment.
 - Havia d’estar dibuixat sobre una làmina DIN A3 i entintat, tot això acompanyat d’un DIN A · amb esbossos i els càlculs.

Aquesta activitat es va començar a classe i es va poder acabar a casa cosa que em va servir per a poder trobar les diferents mides dels mobles i practicar millor els càlculs ja que al principi em va costar d’entendre. No va ser un exercici fàcil ni ràpid però si molt entretingut ja que la distribució dels elements la vam poder dissenyar nosaltres i això em va agradar molt.

Interior d'un i dos punts de fugaEn aquesta entrada del bloc presento les dues activitats inicials del tercer trimestre relacionades amb el disseny d’espais, com utilitzar l’escala, dissenyar i inventar interiors utilitzant la cònica d’un i dos punts de fuga.
Les dues còniques que treballem són la d’un i dos punts de fuga. La d’un punt de fuga és frontal a l’observador i es tracta de fugar totes les línies que son paral·leles entre si cap al punt de fuga. En canvi la de dos punts de fuga es tracta d’agafar o fer una aresta i fugar-la cap als dos punts i així crear les dues direccions. Cada cop que els objectes s’acosten més als punts de fuga es fan mes petits i es creen aberracions i “coses estranyes” i per això s’eviten fer.

L’activitat consistia en inventar-se dos interiors, un d’un punt de fuga i l’altre de dos. Els requisits per a fer-ho eren que havien d’estar dibuixades a mà alçada sobre una làmina DIN3 i amb color però sense saturar-ho.
Aquesta activitat la vam començar a classe i la vam acabar a casa i les làmines que presento a continuació són les de millora ja que a la primera que vaig fer hi havien errors de línies mal fugades i el color no em va quedar gaire bé. Aquesta activitat m’ha servit per a controlar més els punts de fuga i juntament amb les activitats de dibuix artístic he aconseguit dominar-ho més.

DIN3- colors de fusta i aquarel·la